Read more about the article No More Room in Hell
เกมเอาชีวิตรอดแนวอินดี้ ต้องใช้ความร่วมมือกันในทีม เพื่อออกไปเก็บทรัพยากร และความยากของเกมนี้อยู่ที่ทรัพยากรมันมีอยู่น้อยมาก ๆ

No More Room in Hell

No More Room in Hell คือ เกมเอาชีวิตรอดแนวอินดี้ ซึ่งเราจะต้องใช้ความร่วมมือกันในทีม เพื่อที่จะต้องช่วยกันออกไปเก็บทรัพยากร และความยากของเกมนี้อยู่ที่ทรัพยากรมันมีอยู่น้อยมาก ๆ แต่ยังไงก็ต้องพยายามเก็บ เพราะว่ามันจำเป็นสุด ๆ นอกจากนี้ก็ยังต้องคอยหลบหนีจากพวกซอมบี้ และก็ต้องทำภารกิจต่าง ๆ ในเกมไปพร้อม ๆ กัน…

0 Comments